Renseriet-avdelingSandnes Renseriet-avdelingStavanger Renseriet-avdelingBergen Renseriet-avdelingJæren Renseriet-avdelingHaugesund
Verifiserer
OPP

HMS politikk

Renseriet mener at det å ha fokus på det indre og ytre miljø er vår plikt og vårt ansvar overfor våre kunder, ansatte og alle andre som påvirkes av vår virksomhet. Vi tror at det å være ansvarlig i vår handlemåte overfor miljøet også gir bedriften bedre kvalitet, lønnsomhet og forretningsmessig suksess. Vi ser det som vår oppgave nå og i fremtiden å være en aktiv partner for våre kunder og leverandører for å finne mer miljøvennlige løsninger på våre og andres produkter og tjenester.

 • Vi skal gjennom gode interne systemer sørge for at alle lover og krav til bedriften blir overholdt.
 • Vi skal sette egne standarder der hvor det ikke stilles krav fra myndigheter.
 • Vi skal handle etter føre-var prinsippet.
 • Utvikling og substitusjon av nye og mer miljøvennlige produkter og tjenester skal stå i fokus.
 • Utdanne og motivere medarbeidere til å ta aktiv del i det indre og ytre miljøarbeidet.
 • Det indre og ytre miljø vil være en avgjørende del av beslutningsprosessen ved investeringer i nytt utstyr. 


Ved eventuell ulykke/skade i bedriften skal følgende prosedyre følges:

 • Skaden/ulykken skal rapporteres fortest mulig til nærmeste overordnede.
 • Skaden/ulykken skal registreres skriftlig av nærmeste overordnede som rapporterer denne til daglig leder.
 • Skader/ulykker skal gjennomgås i møter mellom verneombud og daglig leder, samt andre involverte.
 • Ved relevante skader/ulykker skal det rapporteres til offentlig myndighet.

Varslingsrutiner

Ambulanse

 1. Ved akutt sykdom/skade ringes ambulanse 113 snarest.
 2. Kontakt nærmeste overordnede.

Brann

 1. Ved brann ringes brannvesen 110 snarest.
 2. Prøv å slukke brannen selv.
 3. Stoffkartotek må tas med ut av lokalet og overleveres til brannvesen.
 4. Kontakt nærmeste overordnede.

Politi

Ved andre truende situasjoner ring politi 112 og/eller nærmeste overordnede.


Ordinært avfall
Det som beskrives som ordinært avfall er lo og støv fra maskiner, emballasje og organisk avfall. Dette kastes gjennom offentlige systemer eller gjennom kjøpesentrenes sorteringssystem.

Resirkulering
Alle avdelinger har kildesortering i offentlig regi.

Farlig avfall
Det som betegnes som farlig avfall er avfall fra rensemaskinene, destillasjonsrester, rester av renseforsterker og andre hjelpemidler i forbindelse med renseprosessen. Farlig avfall skal samles og oppbevares i lukkede beholdere som skal finnes på hver avdeling. Disse skal være lagret på en slik måte at de ikke kan lekke ut i offentlig avløpsnett. Det vil si at de skal stå oppe på eller opp i ett oppsamlingskar med kapasitet til å samle opp hele beholderen.

Før avhenting av avfall skal avfallet elektronisk registreres hos mottaker. EAL kode for farlig avfall i Renseriet er 140603. Avfallet hentes etter behov av firma som er godkjent for innsamling av farlig avfall.

Rutiner for håndtering av kjemikalier

 • Produktdatablad skal være tilgjengelig på alle avdelinger.
 • Produktdatablad skal være oppdatert.
 • Alle kjemikalier som ikke brukes skal returneres til lager på Kvelluren.
 • All emballasje skal til enhver tid være lukket med lokk eller skrukork.
 • Kjemikalier skal oppbevares på en måte som hindrer muligheter for utslipp til avløp.
 • Alle kjemikalier skal håndteres i henhold til anbefalinger i produktdatablad.

Produktdatablad skal være lett tilgjengelig og den enkelte skal sette seg inn i de enkelte produkters innhold og farene med disse, samt de tiltak som foreslås i forbindelse med uhell og søl. 

Har du spørsmål vedrørende produktene, kontakt nærmeste overordnede.

Intranett innlogging
Velkommen, (First Name)!

Glemt passord? Vis passord
Logg inn
Intranett
Min profil Logg ut